Uitkeringstest en financieel plan | de Cashflow benadering in detail toegelicht (inclusief beta-rekenmodellen)

298 EUR + BTW 
28/01/2021 (Hasselt) - 29/01/2021 (Antwerpen) - 05/02/2021 (Gent)

Locaties
HOLIDAY INN Gent Expo, Maaltekouter 3, 9051 Gent
HOLIDAY INN Hasselt, Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt
VAN DER VALK Hotel, Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Antwerpen

Permanente vorming
In aanvraag - 4u permanente vorming OVB, BIBF, IAB en BIV (te bevestigen)

Early Bird Discount
Schrijf in op uiterlijk 07/01/2021 en neem gratis deel aan een Live Webinar naar keuze. De duurtijd van onze Live Webinar bedraagt 2u en u kan een deelname-attest ontvangen voor permanente vorming (ITTA - OVB - BIV).

Docent Patrick HUYBRECHTS (Parmentier Bedrijfsrevisoren)

Inclusief uitgebreide (beta) excel rekenmodellen voor de opmaak van een financieel plan en een uitkeringstest op basis van een cashflow forecast op kwartaalbasis.


Hoe gaat u precies te werk bij de opmaak van een uitkeringstest en een versterkt financieel plan? Wat dient men precies te “begroten” en hoe komt men van een “begroting” tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en een kasstromentabel in een door de wet voorziene vorm en inhoud? 

Financiële en juridische adviseurs van KMO's vinden in dit seminarie de praktische tools  en concrete richtlijnen voor de opmaak van deze nieuwe rapportering.  Deze opleiding heeft tot doel een grondige en praktijkgerichte basis te bieden voor het opstellen van de uitkeringstesten en het versterkt financieel plan, door inzicht te verschaffen in de principes van "kasstromen" en "cash flow forecast".

Het opzet van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten is zeer gelijklopend, met name de vaststelling in welke mate:

 • de kaspositie van een vennootschap tijdens de begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.
 • het netto-actief van een vennootschap over een begrotingsperiode toereikend is, rekening houdend met de voorgenomen inbreng of uitkering.

U dient aldus de evolutie van de kaspositie en van het netto-actief te begroten over de begrotingsperiode. Dit houdt in dat u niet enkel de verwachte opbrengsten en kosten in kaart brengt, maar eveneens alle andere “kasstromen” die niet over de resultatenrekening verlopen en toch een impact hebben op de kaspositie.

Concreet zal u een “cash flow forecast” dienen op te maken die naast de traditionele “cash flow” eveneens de andere kasstromen (investeringen, financieringen, schommeling in het bedrijfskapitaal, al of niet voorafbetaling van belastingen, etc.) in rekening brengt.

Met behulp van rekenmodellen  wordt aan de hand van concrete voorbeelden stap voor stap de methodiek van de uitkeringstest en het financieel plan toegelicht. Het verband wordt aangetoond tussen de kaspositie en de geraamde rentabiliteit, de geplande investeringen, financieringen, schommelingen in voorraden, vorderingen, etc. U leert welke bestanddelen over welke periode dienen te worden begroot, en hoe u van deze begroting kan komen tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel.

Vervolgens verneemt u nog welke wettelijke minimum vereisten worden opgelegd met betrekking tot de vorm en de inhoud van zowel het financieel plan als de uitkeringstesten. Tot slot wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de externe deskundige, en op welke wijze deze kan ingeperkt worden.

Deelnemers ontvangen gebruiksvriendelijke excel rekenmodellen (beta versies) voor het opstellen (en beoordelen) van de uitkeringstest en het versterkt financieel plan aan de hand van een cashflow forecast op kwartaalbasis.


Docent

Patrick Huybrechts, Accountant en belastingconsulent bij Parmentier Bedrijfsrevisoren met specialisatie in financiële analyse, financiële planning en waardering. Docent Postgraduaat Tax en Accountancy Management Karel de Grote Hogeschool. Regelmatig gastspreker bij diverse hogescholen en beroepsorganisaties.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De onderliggende bedoeling / opzet van de wetgever : vaststellen van het toereikende vermogen over de begrotingsperiode
 • De wettelijke minimum inhoud en vorm van een financieel plan en de uitkeringstesten bij de BV
 • De precieze inhoud van de uitkeringstesten (balanstest en liquiditeitstest)
 • De precieze elementen die dienen begroot te worden (opbrengsten en kosten, schommelingen in het werkkapitaal, investeringen, financieringen, etc.)
 • Hoe komt men van een begroting tot een prognose van de balans, de resultatenrekening en de kasstromentabel
 • De samenhang tussen de kaspositie en de en de raming van kosten, opbrengsten, en alle overige kasstromen

Deelnemers in staat stellen om

 • Een conform financieel plan en/of uitkeringstest op te maken
 • In geval van een oprichting: te besluiten in welke mate het voorgenomen aanvangsvermogen toereikend is
 • In geval van een uitkering: te besluiten in hoeverre een voorgenomen uitkering de voorziene balans- en liquiditeitstest doorstaan

Deelnameprijs

298 EUR + BTW
Inclusief (beta) excel rekenmodellen financieel plan en uitkeringstest ;  documentatie; versnaperingen en parking voor de deur.

Early Bird Discount | gratis deelname aan een Live Webinar naar keuze

Wat u hiervoor hoeft te doen:

 • U schrijft zich hieronder in op uiterlijk 07/01/2021
 • U kiest op onze website (onder de menu "opleidingen") welk Live Webinar u gratis wenst te volgen
 • Aansluitend mailt u ons (info@kmocampus.be) uw keuze van webinar door. 

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.