[O/D] De hervorming van het goederenrecht | wat wijzigt er voor privaat vastgoed en de zakelijke rechten?


Inschrijven on-demand 175 EUR + BTW 

 • Deelnameprijs: 175 EUR + BTW 
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 3 u permanente vorming OVB, ITAA
 • Docent : Prof. Vincent SAGAERT - KU Leuven | Eubelius
 • Opmerking: Online betaling na uw registratie (geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk)

De wet tot hervorming van het goederenrecht van eind januari 2020 bevat volledig nieuwe bepalingen inzake oa. vruchtgebruik, erfpacht, opstal, mede-eigendom en erfdienstbaarheden.

Uw docent, Prof. Vincent SAGAERT, overloopt de concrete gevolgen voor vastgoedeigenaars, en bespreekt de toekomstperspectieven voor de zakelijke rechten.

Prof. SAGAERT heeft in opdracht van de Minister van Justitie de pen gehouden bij de totstandkoming van de nieuwe wet, en geeft “uit eerste hand” toelichting bij de krachtlijnen van deze hervorming. Het seminarie biedt de unieke gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet.80% van de hervorming van het goederenrecht heeft betrekking op vastgoed, en omvat een reeks nieuwe regels voor oa vruchtgebruik, erfpacht, opstal, mede-eigendom, erfdienstbaarheden, etc. Op 30 januari 2020  werd de nieuwe wet goedgekeurd en zal 18 maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking treden.

In dit seminarie worden de nieuwe bepalingen en de gevolgen voor vastgoedeigenaars besproken. Daarnaast wordt bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe mogelijkheden voor de praktijk en de perspectieven die ontstaan om te werken met zakelijke rechten en vormen van gesplitste eigendom (vruchtgebruik-, opstal, erfpacht) bij vastgoedtransacties.

Concreet komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod

 • Het nieuwe goederenrecht: overzicht, achtergrond, krachtlijnen en bedoeling van de hervorming
 • Bespreking van de nieuwe bepalingen voor de onderscheiden zakelijke rechten
  • Gemeenschappelijke bepalingen voor alle zakelijke rechten (ontstaan, uitdoven, overdracht, etc.)
  • Vruchtgebruik (oa. kosten grote herstellingswerken, verlengde maximale duurtijd voor vennootschappen tot 99j)
  • (oa. eeuwigdurend) Opstalrecht
  • Erfpacht (oa. minimumtermijn ingekort naar 15j)
 • Toekomstperspectieven om te werken met zakelijke rechten bij vastgoedoperaties
 • Vrijwillige mede-eigendom en de beëindiging ervan (oa. voor niet-gehuwde koppels)
 • Burenrelaties (burenhinder, gemene afsluiting, erfdienstbaarheden (verkrijging na 30j))
 • Publiciteit hypothecaire registers (voorkooprechten, aankoopopties, erfopvolging)

Uw docent, Prof. Vincent SAGAERT, is als co-auteur en lid van de 2-koppige ministeriële commissie die de hervorming heeft voorbereid rechtstreeks betrokken geweest bij de totstandkoming van deze nieuwe wet. In dit seminarie verneemt u derhalve “uit eerste hand” de krachtlijnen van de hervorming en de bedoeling van de wetgever, en heeft u de gelegenheid om uw vragen voor te leggen aan de co-auteur van deze nieuwe wet.


Docent

Prof. dr. Vincent SAGAERT

Vincent Sagaert legt zich als advocaat toe op het privaat vastgoedrecht. Hij is lid van de Brusselse balie en advocaat bij Eubelius sinds 2003.

Sinds 2004 is hij ook Professor Privaatrecht aan de KU Leuven en de KULAK. Hij doceert er verbintenissenrecht, contractenrecht en vooral goederenrecht en notarieel vastgoedrecht.

Hij is lid van de redactie van tal van nationale en internationale tijdschriften, waaronder het Tijdschrift voor Privaatrecht (co-directeur) en het Rechtskundig Weekblad (redactielid). Hij is auteur van vele tientallen publicaties, waaronder het standaardwerk “Goederenrecht” in de reeks Beginselen van Belgisch Privaatrecht.

Als lid van de ministeriële commissie heeft hij samen met Prof. dr. Pascale Lecocq de pen gehouden bij de totstandkoming van de wet inzake de hervorming van het goederenrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De krachtlijnen en bedoeling van de hervorming van het goederenrecht
 • De nieuwe mogelijkheden voor de vastgoedpraktijk en de perspectieven om te werken met zakelijke rechten en gesplitste eigendom
 • De nieuwe regels voor de verschillende zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal), in het bijzonder
  • De nieuwe minimum- en maximumtermijnen en de opportuniteiten hiervan voor de praktijk
  • De regels inzake verdeling van de kosten van herstellingswerken bij vruchtgebruikconstructies
 • De regels voor mede-eigendom en de beëindiging ervan
 • De nieuwe invulling van de regeling van burenrelaties (burenhinder, erfdienstbaarheden, etc.)

Webinar - praktisch

Betalen en factuur

 • Na je registratie regel je de betaling van de deelnameprijs meteen in onze online betaalmodule. De meeste betaalmethoden zijn beschikbaar (bancontact, visa, mastercard, etc.).
 • De factuur wordt vervolgens per email nagestuurd. Dit kan enkele dagen in beslag nemen.
 • Belangrijke opmerking: er is geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars.

Kijken
Na uw registratie en betaling ontvangt u een email met een inloglink. waarmee u het webinar meteen kan bekijken in uw browser.

 • Chrome werkt het beste. Stel deze browser bij voorkeur in als je standaard browser.
 • Je kan het webinar bekijken gedurende 30dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen

Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext.

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden wordt het aanwezigheidsattest normaliter binnen de maand per e-mail verstuurd.

Evaluatieformulier

Na afloop verschijnt een evaluatieformulier


Deelnameprijs

175 EUR + BTW

Inclusief handouts

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.


Inschrijven

Er zijn momenteel geen opleidingen van dit type gepland