[O/D] De waardebepaling in de geschillenregeling

Inschrijven on-demand 150 EUR + BTW

 • Deelnameprijs : 150 EUR + BTW
 • Lestype: On-demand webinar
 • Permanente vorming: 2u permanente vorming OVB, ITAA, IBR
 • Docenten Prof. Robbie TAS (Intui Advocaten - KU Leuven) | M. Caroline HOTTERBEEKX (Intui Advocaten)
 • Opmerking: geen tussenkomst van de kmo-portefeuille mogelijk

De waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding met het oog op de bepaling van de prijs betreft meestal de essentie van het geschil. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, en er is geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”.

Maar welke juridische principes inzake oa. peildatum, concurrentiebeding, etc. zijn van belang in de gerechtelijke geschillenregeling? Wat zijn de courante waarderingsmethoden, en hoe bereid men zich best voor op een waarderingsoefening?


Programma


De waardering van de aandelen is geen louter technische kwestie, maar is verweven met de toepasselijke juridische principes. De prijsbepaling gebeurt door de rechter, die voor de waardering meestal een expert (bedrijfsrevisor) aanstelt.

Er bestaan meerdere methoden om de waardering van de aandelen bij de uitsluiting en de uittreding vast te leggen, en tal van variabelen en juridische principes spelen een rol. Er is bovendien geen “weg terug” als de waardering “tegenvalt”, en het is dan ook van belang om op voorhand inzicht te hebben in de mogelijke uitkomst van de waarderingsoefening, deze goed voor te bereiden en een woordje mee te kunnen praten tijdens een gerechtelijke expertise.

Inzicht in zowel de juridische principes (rol van de peildatum, invloed van een eventueel concurrentiebeding…) als in de courante waarderingsmethodes en toepassingsproblemen die daarbij rijzen zal in deze context zeker nuttig zijn.

Uw docenten, Prof. Robbie TAS en M. Caroline HOTTERBEEKX, bespreken het verloop  van een waardering bij de gerechtelijke geschillenregeling en de (verruimde) bevoegdheden van de rechter bij de bepaling van onder meer de peildatum en de waardering van de aandelen. Daarbij wordt ook ingegaan op de verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gehanteerd, en de meest voorkomende vragen die daarbij rijzen.

Concreet komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Het juridisch kader: de wettelijke en jurisprudentiële richtlijnen m.b.t. de prijsbepaling
 • Het verloop van de procedure: provisionele prijs vs. definitieve prijs
 • De strategie en voorbereiding in aanloop naar mogelijke prijsbepaling
 • De eigenlijke waardering: methodes en aandachtspunten
 • De problematiek van de décotes
 • De problematiek van de intresten

Docenten

Prof. Robbie Tas, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Robbie is tevens docent in de “Master na Master Vennootschapsrecht” aan de KU Leuven, campus Brussel, vast medewerker van het Tijdschrift voor Rechtspersoon en Vennootschap (T.R.V.), auteur van tal van bijdragen over vennootschaps- en verenigingsrecht, en een veelgevraagd spreker over deze materies.

Hij is ook actief lid van het Belgisch Centrum voor vennootschapsrecht. De minister van justitie deed een beroep op hem als expert voor de hervorming van het vennootschapsrecht.

 

M. Caroline Hotterbeekx, Advocaat-Vennoot bij Intui Advocaten.

Na haar studies aan de KU Leuven startte zij in 2004 haar stage aan de balie. Zij stond in 2013 mee aan de wieg van intui.

Caroline is een ervaren adviseur bij geschillen en transacties in het vennootschaps- en ondernemingsrecht. Zij heeft een bijzondere expertise in vennootschapsgeschillen tussen aandeelhouders en/of bestuurders, conflicten in een vennootschap na echtscheiding en post-acquisitiegeschillen. Zij is auteur van verschillende artikels over de geschillenregeling.

Haar praktijk beslaat alle facetten van het ondernemingsrecht, waaronder ook adviesverlening en geschillen betreffende distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen, concurrentie en invorderingen, al dan niet in een internationale context.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De vernieuwde procedure voor de gerechtelijke geschillenregeling en de verruimde bevoegdheid van de rechter inzake de vastlegging van peildatum en de waarderingsmethode
 • De rol en de impact van de peildatum en de gebruikte waarderingsmethode
 • De verschillende waarderingsmethodes die in de praktijk worden gebruikt, hun grondslagen, parameters, en meest voorkomende discussiepunten

Deelnemers in staat stellen om

 • Een waardering door een bedrijfsrevisor voor te bereiden, actief te volgen en in debat de kunnen gaan over de waarderingsgrondslagen

Webinar - praktisch

Factuur
We bezorgen je de factuur eerstdaags na inschrijving

Aanwezigheidsattest
Enkel jij kan een aanwezigheidsattest ontvangen. Wanneer iemand anders met jou persoonlijke link het webinar bekijkt kan er geen attest worden afgeleverd aan deze persoon. Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dien je bovendien

 • het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (jou kijktijd wordt geregistreerd en er wordt vastgesteld of je het webinar hebt uitgekeken)
 • deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​

​Na controle van deze voorwaarden en na ontvangst van je betaling wordt het aanwezigheidsattest binnen de maand per e-mail verstuurd.

Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.

Kijktijd

 • Je kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
 • Je totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Je kan pauzeren en op een later tijdstip verder kijken. Je klikt dan opnieuw op de bovenstaande knop in deze e-mail. 
  In sommige browsers kan je verder kijken vanaf de laatste onderbreking, maar soms start je opnieuw bij de aanvang. Je kan dan desgevallend in de video scrollen naar het moment waar je was gestopt.

Vragen stellen
Je kan tijdens de uitzending vragen stellen via de “Chat”-functie. Vragen binnen de opleidingscontext worden door de docent behandeld per e-mail.
Persoonlijk advies over individuele gevallen valt a priori buiten deze opleidingscontext


Deelnameprijs

150 EUR + BTW
Inclusief handouts en recording van het webinar.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten. 
​Dienstverlener kmo-portefeuille KMO Campus - DV.O217587
.