[O/D] Estate Planning Fundamentals | Verankeren van planningen : erfovereenkomsten, zorgvolmacht, successieverzekering


Inschrijven 185 EUR + BTW
Plus One Promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)


Erfenisdiscussies eisen keer op keer een hoge tol van de nabestaanden en de erfgenamen in het bijzonder. Nochtans kunnen veel erfenisdiscussies bij leven al worden verholpen door proactief aan de slag te gaan met uw nalatenschap.

In dit seminarie komen een aantal bijzondere technieken aan bod om een successieplanning te verankeren middels een erfovereenkomst, het vermogen te bewaken met een zorgvolmacht en fiscale verrassingen te ontwijken met een successieverzekering.Programma

Erfenissen vormen vaak een bron van conflict tussen erfgenamen met tal van discussies over een ongelijke verdeling, over gedane schenkingen tijdens het leven van de erflater, over genoten voordelen, over het beheer van diens vermogen, over de fiscale afrekening, etc.

Nochtans bestaan er mogelijkheden om preventief de familiale vrede te bewaren door tijdens het leven van de erflater reeds afspraken te maken.

Met de hervorming van het erfrecht in 2018 is het meer dan ooit mogelijk om in een globale of een punctuele erfovereenkomst vooraf afspraken vast te leggen tussen erfgenamen over de erfrechten in de nalatenschap en de (waardering en verrekening van) gedane schenkingen tijdens het leven van de erflater.

Alsook wordt steeds meer gebruik gemaakt van de zorgvolmacht als middel om het vermogen van de erflater te beheren en als planningsinstrument in extremis. In die zin kan de zorgvolmacht gemoedsrust brengen, doordat (de verderzetting van) de gewenste successieplanning mogelijk blijft, ook al wordt de erflater wilsonbekwaam.

En in bepaalde omstandigheden kan een successieverzekering nuttig zijn om te vermijden dat erfgenamen een onroerend goed of een ander deel van het vermogen moeten verkopen om de successierechten te kunnen betalen.

Uw docent, M. Rinse ELSERMANS (Cazimir), bespreekt in dit webinar welke afspraken kunnen worden vastgelegd in een globale of punctuele erfovereenkomst, hoe deze erfovereenkomst tot stand komen en kunnen worden gewijzigd, en welke vormvereisten dienen te worden voldaan. Hij onderzoekt de modaliteiten van de zorgvolmacht en de meerwaarde ervan als beheers- en planningsinstrument in extremis, en hij bespreekt wanneer een successieverzekering aangewezen of nuttig kan zijn.

Meer bepaald worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Erfovereenkomsten
  • Hoe worden erfovereenkomsten opgemaakt? Wat zijn de wettelijke vormvereisten?
  • Moet iedereen aanwezig zijn op de gezamenlijke vergadering bij de notaris, of kan u zich laten vertegenwoordigen via volmacht? En wat bij de ondertekening van de erfovereenkomst?
  • Wat zijn de aandachtspunten bij het schenken van vermogen onder verschillende voorwaarden (nu eens in blote eigendom, dan weer in volle eigendom) aan verschillende kinderen?
  • Bestaat er oplossingen voor eerder gecreëerde ongelijkheden tussen de kinderen?
  • Is het schrappen van een valkeniersclausule een erfovereenkomst? En het aangaan van een huwelijksovereenkomst van algehele gemeenschap van goederen?
  • Welke wijzigingen brengen de invoering van boek 4 van het nieuw Burgerlijk Wetboek met zich mee inzake erfovereenkomsten?
 • De zorgvolmacht
  • Wanneer is het zinvol om een zorgvolmacht te geven? Is een klassieke bankvolmacht niet voldoende?
  • Wie kan een zorgvolmacht opmaken? En wie kan worden aangesteld als lasthebber?
  • Wanneer treedt een zorgvolmacht in werking? Wie maakt het oordeel over het tijdstip van inwerkingtreding?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van een zorgvolmacht? Kan u nog aan successieplanning doen via een zorgvolmacht?
  • Wanneer is het beste ogenblik om een zorgvolmacht op te maken? Aan het begin of aan het einde van de vermogensplanning?
  • Wie neemt beslissingen over het vermogen zoals
   • het beheer van de rekeningen;
   • het innen van de schuldvorderingen;
   • het schenken van goederen aan kinderen of partner;
   • het sluiten van een erfovereenkomst; of
   • het opmaken van een testament?
  • Ongewenste inmenging wordt vermeden, maar zijn er voldoende waarborgen tegen misbruik? Kan u conventionele controlemechanismen inbouwen?
  • Is de tussenkomst van een notaris (steeds) vereist?
  • Wat als de lasthebber zich niet aan de bepalingen van de zorgvolmacht houdt?
  • Worden derden (te goeder trouw) beschermd tegen onbevoegd optreden door de lasthebber?
 • De successieverzekering:
  • Wanneer is een successieverzekering (niet aangewezen?
  • Is een successieverzekering steeds voordelig?
  • Hoe moet een successieverzekering worden vormgegeven om (fiscaal) de gewenste uitwerking te krijgen?

Docent

Rinse ELSERMANS

Rinse legt zich toe op (inter)nationale vermogensplanning, familiaal vermogensrecht en civiele procedures. Hij is verbonden als advocaat aan de balie van Brussel.

Rinse is Master in de rechten (Universiteit Antwerpen) en Master in het notariaat (Vrije Universiteit Brussel) en was voorheen verbonden aan de Universiteit Antwerpen als academisch medewerker in de onderzoeksgroep Persoon & Vermogen. Rinse publiceert regelmatig in diverse vooraanstaande juridische tijdschriften is een veelgevraagd gastspreker over verscheidene civiele topics en in het domein van het familiaal vermogensrecht.

Leerdoelen

Deelnemers inzicht verschaffen in

 • De wettelijke bepalingen en de werking van erfovereenkomsten en het nut ervan in het kader van de verankering in de tijd van een successieplanning
 • De principes en de mogelijkheden van de zorgvolmacht in het kader van een successieplanning
 • Het nut van een successieverzekering

Deelnameprijs

185 EUR + BTW
Inclusief handouts

 • Permanente vorming: 3u permanente vorming OVB, ITAA

 • Plus One promo | 2de deelnemer gratis (instructies volgen bij inschrijving)

 • Factuur | ​Uiterlijk binnen de 14dagen ontvangt de betalende deelnemer een factuur met betrekking tot de betalende deelname.

 • Geen kmo-portefeuille mogelijk voor on-demand webinars
  • On demand webinars kunnen omwille van regelgeving niet betaald worden met kmo-portefeuille. Indien u toch een steunaanvraag voor een on-demand webinar zou indienen, zijn wij als opleidingsverstrekker verplicht om deze steunaanvraag te annuleren.
 • Kijktijd
  • U kan het webinar bekijken gedurende 90dagen na uw aanmelding.
  • Uw totale beschikbare kijktijd bedraagt 3maal de duurtijd van het webinar
 • Aanwezigheidsattest

  • Na het bekijken van het webinar kan u zelf een aanwezigheidsattest per email aanvragen met de vermelding van uw naam en de titel van de opleiding
  • Om een aanwezigheidsattest te kunnen ontvangen dient u het webinar van het begin tot het einde uit te kijken (uw kijktijd wordt geregistreerd) en deel te nemen aan de eventuele aanwezigheidspeiling(en)​ en de afsluitende toets (verplicht voor ITAA-leden)
  • Na controle van uw aanwezigheid wordt het aanwezigheidsattest per e-mail verstuurd.

Door bij inschrijving uw gegevens te verstrekken geeft u aan KMO Campus de toestemming om u op de hoogte te houden van haar toekomstige activiteiten.